Армянонь кель (հայերէն, հայերեն, [hɑjɛˈɾɛn]) — индоевропань кель.

Армянонь кель
Armenian Language distribution map.png
Эсьлем հայերեն
Масторт
вети тевкурось Государственная языковая инспекция Министерства образования и науки Республики Армения[d] ды Национальная академия наук Республики Армения[d]
Келень содыцятнень ламоксчись
Классификация
ностратические языки(d)
евроазиатские языки(d)
индоевропейские языки(d)
армянонь кель
Сёрмадомачись армянское письмо[d]
Келень кодт
ГОСТ 7.75–97 арм 055
ISO 639-1 hy
ISO 639-2 arm ды hye
ISO 639-3 hye
ISO 639-5 hyx
WALS arm, arw ды arz
Ethnologue hye
Linguasphere 57-AAA-a
ABS ASCL 4901
IETF hy
Glottolog arme1241 ды nucl1235
Wikipedia-logo-v2.svg Кельсэнть Википедиясь

Армянонь алфавитэсьВитнемс-петнемс

Ա ա Բբ Գգ Դ դ Եե Զ զ Էէ Ըը
Թթ Ժ ժ Իի Լլ Խ խ Ծծ Կկ Հհ
Ձձ Ղ ղ Ճ ճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո
Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր
Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ և ՈՒ Ու ու

ЛисьмапрятВитнемс-петнемс